top of page
עבודה במרחב בלתי פורמלי

במרחב הבלתי פורמלי יש פוטנציאל גדול לעבודה חינוכית-טיפולית, לאינטראקציה עם קבוצת השווים ועם דמויות של מבוגרים משמעותיים, לפיתוח מיומנויות חברתיות, לחיזוק תחושת השייכות, להעמקת ההיכרות והקשרים האישיים ולבוא לידי ביטוי במגוון של אפשרויות יצירתיות. יחד עם זאת, מדובר גם במרחב גדוש אתגרים מורכבים להם העובד/ת צריך להיות ער ולהחזיק לאורך כל הזמן.

לשים לב ולזכור את הפרטים הקטנים, לראות כל אחד ואחת בהקשר בו נמצא/ת.

לזכור את היום הולדת של א', את הטסט נ', לראות איך פתאום ב' נעלם מבלי להגיד, איך ל' הגיעה תחת שימוש, להיות ער להתלקחות של ריב ולהיות מספיק אמיץ/ה לשים גבול באופן מקרב עד כמה שניתן.

הכשרה זו תעסוק בייחודיות של המרחב הזה, תעניק מידע וכלים להתמודדות היומיומית עם הצבת גבולות בצורה מיטיבה, כזו שלא פוגעת בקשר ובמטרה לייצר ולשמר מרחב מוגן ובטוח.

bottom of page