top of page
התמודדות עם אירועי משבר וחובת דיווח

בעבודה עם בני/ות נוער בסיכון, אנו צפויים להתמודד עם אירועים חריגים ולעיתים עם חובת דיווח. רבות יוצא לי לשמוע את המשפטים הבאים מאנשי חינוך-טיפול עמם אני עובדת: "אבל הוא ביקש ממני לשמור את זה בסוד", "אני מפחדת שהקשר שלנו ייהרס", "גם ככה לא עושים עם המידע הזה כלום, "אני אאבד את הנערה" ועוד. על אף הקשיים, עלינו לנהוג בהגינות, מקצועיות ורגישות בכל מקרה לגופו.


בהכשרה זו נעסוק בממדים של שליטה בסיטואציה עבורנו ועבור הנערות/ים שלנו, על האופן בו זה משפיע ומקל במקומות בהם אנו נדרשות/ים לדווח. ההכשרה תעניק טכניקות להתמודדות בשיחה עצמה ועם האירוע בכלל תוך התייחסות לחלקים בהם אנו חוששות/ים לאבד את הקשר.

bottom of page